Паскалдан жиі қолданыстағы тақырыптық есептер (40 есеп+шешуі).

Раушан Сыздықова.

Паскалдан жиі қолданыстағы тақырыптық есептер. Барлғы 40 есеп және барлық есептің паскаль тіліндегі шешуілері берілген.

№1 Кез келген екі өлшемді массивтің ең үлкен элементін табу программасын кұр.

Program m1;
Var A:array [1..100,1..100] of integer;
n,m,i,j,max:integer;
Begin
Writeln(‘массив элементiн енгiз’);
readln(n,m);
randomize;
For i:=1 to n do
for j:=1 to m do
A [i,j]:=-25+random(100);
For i:=1 to n do Begin
writeln;
For j:=1 to m do
write (A[i,j]:4); end;
max:=A[1,1];
For i:=1 to n do
For j:=1 to n do
if A[i,j]>max then max:=A[i,j];
writeln;
writeln (‘max=’,max:5);
readln
end.

№2 Кез келген екі өлшемді массивтегі оң элементер санын табу программасын құру

Program E2;
Var A: array [1..100, 1..100] of integer;
i,n,m,j,k:integer;
begin
randomize;
writeln(‘massiv olhemin engiz’);
Readln(n,m);
For i:=1 to n do
For j:=1 to m do
A[i,j]:=-25+random(100);
For i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to m do
write (A[i,j]:5); end;
k:=0;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if A[i,j]>0 then k:=k+1;
writeln;
writeln(‘он элементтер саны=’,k);
Readln
end.

№3 Кез келген екі өлшемді массивтің ең кіші элементінің жол номері мен баған номерін табу программасын құру.

Program m3;
Var A:array [1..100,1..100] of integer;
n,m,i,j,min,k,l:integer;
Begin
Writeln(‘massiv olshemderin engiz’);
Writeln(‘jol olshemin engiz’);
readln(n);
Writeln(‘bagan olshemin engiz’);
readln(m);
randomize;
For i:=1 to n do
for j:=1 to m do
A [i,j]:=-25+random(100);
For i:=1 to n do Begin
writeln;
For j:=1 to m do
write (A[i,j]:4);
end;
min:=A[1,1];
For i:=1 to n do begin
For j:=1 to n do
if A[i,j]<min then begin min:=A[i,j]; k:=i;l:=j; end;end;
writeln;
writeln (‘min=’,min:5, ‘ jol=’,k,’ bagan=’,l);
readln
end.

№4 Кез келген екі өлшемді массивтің теріс элементтерінің көбейтіндісін табу программасын құр.

Program E4;
Var A: array [1..100, 1..100] of integer;
i,n,m,j,k:integer;
begin
randomize;
Writeln(‘massiv olshemderin engiz’);
Writeln(‘jol olshemin engiz’);
readln(n);
Writeln(‘bagan olshemin engiz’);
readln(m);
for i:=1 to n do
For j:=1 to m do
A[i,j]:=-5+random(10);
For i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to m do
write (A[i,j]:5); end;
k:=1;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if A[i,j]<0 then k:=k*A[i,j];
writeln;
writeln(‘teris elementter kobeitindisi=’,k);
Readln
end.
№5 Кез келген сөзді енгізгенде , сол сөзді кері ретпен шығаратын программа құр

Program E5;
var x,d,a:string;
i,k:integer;
Begin
Writeln(‘soz engiz’);
Readln(x);
for i:=length(x) downto 1 do
write( copy(x,i,1));
Readln
end.

№6 Үш санның арифметикал қ ортасын табатын программаны құр.

program esep;
var x,y,z,S:real;
begin
writeln(‘x,y,z engiz’);
readln (x,y,z);
S:=(x+y+z)/3;
writeln(‘S=’,S:2:4);
readln;
end.
№7 Кез келген екі өлшемді массивтің әрбір бағанындағы оң элементтердің қосындысын тап, бір өлшемді массив құр

var s,n,i,j:integer;
a:array[1..100,1..100] of integer;
b:array[1..100] of integer;
begin
writeln;
randomize;
writeln (‘massiv olshemin engiz’);
readln(n);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=-20+random(100);
for i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:5);
end;
for j:=1 to n do
begin
s:=0;
for i:=1 to n do
if 0<a[i,j] then begin s:=s+a[i,j]; b[j]:=s;
end;
end;
writeln;
writeln;
for j:=1 to n do
write (b[j]:5);
readln
end.
№8. Бір өлшемді массивтің элементтерінің қосындысын табатын программа құру;

Program m8;
uses crt;
var i,n:integer; sum:real;
a: array [1..100] of integer;
begin
Randomize;
Writeln(‘массив элементин енгиз’);
readln(n);
for i:=1 to n do
a[i]:=-25+random(100);
for i:=1 to n do
write(a[i]:5);
sum:=0;
for i:=1 to n do
sum:=sum+a[i];
writeln(”);
writeln(‘сандардын косындысы=’,sum:6:2);
readln
end.
№9 Кез келген екі өлшемді массивтің ең үлкен элементін табу программасын кұр.

Program m9;
Var A:array [1..100,1..100] of integer;
n,m,i,j,max:integer;
Begin
Writeln(‘массив элементiн енгiз’);
readln(n,m);
randomize;
For i:=1 to n do
for j:=1 to m do
A [i,j]:=-25+random(100);
For i:=1 to n do Begin
writeln;
For j:=1 to m do
write (A[i,j]:4); end;
max:=A[1,1];
For i:=1 to n do
For j:=1 to n do
if A[i,j]>max then max:=A[i,j];
writeln;
writeln (‘max=’,max:5);
readln
end.

№10 Кез келген екі өлшемді массивтің ең кіші элементінің жол номері мен баған номерін табу программасын құру.

Program m3;
Var A:array [1..100,1..100] of integer;
n,m,i,j,min,k,l:integer;
Begin
Writeln(‘massiv olshemderin engiz’);
Writeln(‘jol olshemin engiz’);
readln(n);
Writeln(‘bagan olshemin engiz’);
readln(m);
randomize;
For i:=1 to n do
for j:=1 to m do
A [i,j]:=-25+random(100);
For i:=1 to n do Begin
writeln;
For j:=1 to m do
write (A[i,j]:4); end;
min:=A[1,1];
For i:=1 to n do begin
For j:=1 to n do
if A[i,j]<min then begin min:=A[i,j]; k:=i;l:=j; end;end;
writeln;
writeln (‘min=’,min:5, ‘ jol=’,k,’ bagan=’,l);
readln
end.

№11 Кез келген екі өлшемді массивтің ең үлкен элементінің жол номері мен баған номерін табу программасын құру.

Program m11;
Var A:array [1..100,1..100] of integer;
n,m,i,j,max,k,l:integer;
Begin
Writeln(‘massiv olshemderin engiz’);
Writeln(‘jol olshemin engiz’);
readln(n);
Writeln(‘bagan olshemin engiz’);
readln(m);
randomize;
For i:=1 to n do
for j:=1 to m do
A [i,j]:=-25+random(100);
For i:=1 to n do Begin
writeln;
For j:=1 to m do
write (A[i,j]:4); end;
max:=A[1,1];
For i:=1 to n do begin
For j:=1 to n do
if A[i,j]>max then begin max:=A[i,j]; k:=i;l:=j; end;end;
writeln;
writeln (‘max=’,max:5, ‘ jol=’,k,’ bagan=’,l);
readln
end.

№12. Кез – келген бір өлшемді массивтің ең үлкен элементінің индексін табу программасын құру;

program m8;
uses crt;
var k,i,n,max:integer;
a: array [1..100] of integer;
begin
Randomize;
Writeln(‘массив элементин енгиз’);
readln(n);
for i:=1 to n do
a[i]:=-20+random(100);
for i:=1 to n do
write(a[i]:5);
max:=a[1];
for i:=1 to n do
if a[i]>max then begin max:=a[i];k:=i; end;
writeln(”);
writeln(‘ индекси ‘,k);
readln
end.

№13 Енгізілген сөздегі барлық «а» әріптерін «о» -ға ауыстыру программасын құру,

Program e13;
uses crt;
var s:string;
procedure changechar(var s:string);
var n:byte; begin
n:=0;
while pos (‘a’,s)>0 do begin n:=n+1; S[pos(‘a’,s)]:=’o’; end;
end;
begin
writeln;
write(‘s=’);
readln(s);
changechar(s);
writeln(‘ а-ны о-га ауыстыргандагы нәтиже: ‘,s);
readln
end.

№14 Енгізілген сөздегі барлық “л” әріптерін санайтын программа құр
Program E14;
var x,d,a:string;
i,k:integer;
Begin
Writeln(‘soz engiz’);
Readln(x);
k:=0;
for I:=1 to length(x) do
Begin
d:=copy(x,i,1);
if d=’L’ then k:=k+1;
end;
Writeln ( ‘kezdesetin L cani=’, k);
Readln
end.

№15 Кез келген екі өлшемді массивтегі теріс элементер санын табу және оларды 0-ге ауыстыру программасын құру

Program E15;
Var A: array [1..100, 1..100] of integer;
i,n,m,j,k:integer;
begin
randomize;
writeln(‘massiv olhemin engiz’);
Readln(n,m);
For i:=1 to n do
For j:=1 to m do
A[i,j]:=-25+random(100);
For i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to m do
write (A[i,j]:5); end;
k:=0;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if A[i,j]<0 then begin A[i,j]:=0; k:=k+1; end;
writeln;
writeln(‘терис элементтер саны=’,k);
For i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to m do
write (A[i,j]:5); end;
Readln
end.

№16 Кез келген екі өлшемді массивтегі оң элементер санын табу және оларды 0-ге ауыстыру программасын құру

Program E2;
Var A: array [1..100, 1..100] of integer;
i,n,m,j,k:integer;
begin
randomize;
writeln(‘massiv olhemin engiz’);
Readln(n,m);
For i:=1 to n do
For j:=1 to m do
A[i,j]:=-25+random(100);
For i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to m do
write (A[i,j]:5); end;
k:=0;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if A[i,j]>0 then begin A[i,j]:=0; k:=k+1; end;
writeln;
writeln(‘он элементтер саны=’,k);
For i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to m do
write (A[i,j]:5); end;
Readln
end.

№17 Бір өлшемді массивтің көбейтіндісін табатын программа құр

Program e17;
var i,n:integer;
A:array [1..100] of integer;
Kob:integer;
begin
Randomize;
writeln(‘massiv olshemin engiz’);
readln(n);
for i:=1 to n do
a[i]:=random(9);
for i:=1 to n do
write(a[i]:5);
kob:=1;
for i:=1 to n do
kob:=A[i]*kob;
writeln(”);
writeln(‘kob=’, kob);
readln
end.

№18 Кез келген екі өлшемді массивтің бас диагональ элементтерінің қосындысын табу

Program e18;
Var i,j,n,S:integer;
a:array[1..50,1..50] of integer;
Begin
writeln (‘massiv olshemin engiz’);
readln(n);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=random(50);
for i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:4);
end;
S:=0;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
if i=j then S:=S+a[i,j];
writeln;
writeln (‘S=’,S:4);
readln
End.

№19 Кез келген екі өлшемді массивтің ең үлкен элементінің жол номері мен баған номерін табу программасын құру.

Program m11;
Var A:array [1..100,1..100] of integer;
n,m,i,j,max,k,l:integer;
Begin
Writeln(‘massiv olshemderin engiz’);
Writeln(‘jol olshemin engiz’);
readln(n);
Writeln(‘bagan olshemin engiz’);
readln(m);
randomize;
For i:=1 to n do
for j:=1 to m do
A [i,j]:=-25+random(100);
For i:=1 to n do Begin
writeln;
For j:=1 to m do
write (A[i,j]:4); end;
max:=A[1,1];
For i:=1 to n do begin
For j:=1 to n do
if A[i,j]>max then begin max:=A[i,j]; k:=i;l:=j; end;end;
writeln;
writeln (‘max=’,max:5, ‘ jol=’,k,’ bagan=’,l);
readln
end.

№20 Кез келген екі өлшемді массивтің теріс элементтерінің көбейтіндісін табу программасын құр.

Program E4;
Var A: array [1..100, 1..100] of integer;
i,n,m,j,k:integer;
begin
randomize;
Writeln(‘massiv olshemderin engiz’);
Writeln(‘jol olshemin engiz’);
readln(n);
Writeln(‘bagan olshemin engiz’);
readln(m);
for i:=1 to n do
For j:=1 to m do
A[i,j]:=-5+random(10);
For i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to m do write (A[i,j]:5); end;
к:=1;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if A[i,j]<0 then k:=k*A[i,j];
writeln;
writeln(‘teris elementter kobeitindisi=’,k);
Readln
end.

№21 Кез келген екі өлшемді массивтің әрбір бағанындағы оң элементтердің қосындысын тап, бір өлшемді массив құр

var s,n,i,j:integer;
a:array[1..100,1..100] of integer;
b:array[1..100] of integer;
begin
writeln;
randomize;
writeln (‘massiv olshemin engiz’);
readln(n);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=-20+random(100);
for i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:5);
end;
for j:=1 to n do
begin
s:=0;
for i:=1 to n do
if 0<a[i,j] then begin s:=s+a[i,j]; b[j]:=s;
end;
end;
writeln;
writeln;
for j:=1 to n do
write (b[j]:5);
readln
end.

№22 Кез келген бір өлшемді массивтіі ең үлкен және ең кіші элементін тауып орындарын ауыстыру программасын құр.

Program maximum;

uses crt;
var i,j,n,minG,maxG,max,min:integer;
a:array[1..50] of integer;
begin
clrscr;
randomize;
write(‘massiv jol sani? n= ‘); readln(n);
write(‘berilgen massiv ‘);
for i:=1 to n do
a[i]:=random(100);
for i:=1 to n do
write(a[i],’ ‘);
writeln;
max:=a[1];
min:=a[1];
for i:=1 to n do begin
if max<a[i] then begin max:=a[i]; maxg:=i end;
if min>a[i] then begin min:=a[i]; ming:=i end;
end;
a[maxg]:=min;
a[ming]:=max;
writeln(‘natije’);
for i:=1 to n do begin
write (a[i], ‘ ‘); end;
readln
end.

№23 Кез келген екі өлшемді массивтің ең үлкен элементін табу программасын кұр.

Program m23;
Var A:array [1..100,1..100] of integer;
n,m,i,j,max:integer;
Begin
Writeln(‘массив элементiн енгiз’);
readln(n,m);
randomize;
For i:=1 to n do
for j:=1 to m do
A [i,j]:=-25+random(100);
For i:=1 to n do Begin
writeln;
For j:=1 to m do
write (A[i,j]:4); end;
max:=A[1,1];
For i:=1 to n do
For j:=1 to n do
if A[i,j]>max then max:=A[i,j];
writeln;
writeln (‘max=’,max:5);
readln
end.

№24 Кез келген екі өлшемді массивтің әрбір бағанындағы оң элементтердің қосындысын тап, бір өлшемді массив құр

var s,n,i,j:integer;
a:array[1..100,1..100] of integer;
b:array[1..100] of integer;
begin
writeln;
randomize;
writeln (‘massiv olshemin engiz’);
readln(n);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=-20+random(100);
for i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:5);
end;
for j:=1 to n do
begin
s:=0;
for i:=1 to n do
if 0<a[i,j] then begin s:=s+a[i,j]; b[j]:=s;
end;
end;
writeln;
writeln;
for j:=1 to n do
write (b[j]:5);
readln
end.

№25 Кез келген екі өлшемді массивтің соңғы бағанындағы оң элементтердің қосындысын тап

uses crt;
var i,j,n,k,s:integer;
a:array[1..50,1..50] of integer;
begin
clrscr;
writeln;
write(‘macciv olshemin engiz n= ‘); readln(n);
randomize;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=-20+random(100);
for i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write (a[i,j]:5);
end;
k:=n;
s:=0;
for i:=1 to n do
if a[i,k]>0 then s:=s+a[i,k];
writeln;
writeln(‘elementter kocindici ‘,k,’ bagan= ‘,s);
repeat until keypressed;
end.

№26 Кез келген екі өлшемді массивтің 2-бағанындағы теріс элементтерінің қосындысын тап

uses crt;
var i,j,n,k,s:integer;
a:array[1..50,1..50] of integer;
begin
clrscr;
writeln;
write(‘macciv olshemin engiz n= ‘); readln(n);
randomize;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=-20+random(100);
for i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write (a[i,j]:5);
end;
k:=2;
s:=0;
for i:=1 to n do
if a[i,k]<0 then s:=s+a[i,k];
writeln;
writeln(‘songi bagan elementter kosindici ‘,k,’ bagan= ‘,s);
repeat until keypressed;
end.

№27 Кез келген екі өлшемді массивтің соңғы бағанындағы теріс элементтердің қосындасын тап.

uses crt;
var i,j,n,k,s:integer;
a:array[1..50,1..50] of integer;
begin
clrscr;
writeln;
write(‘macciv olshemin engiz n= ‘); readln(n);
randomize;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=-20+random(100);
for i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write (a[i,j]:5);
end;
k:=n;
s:=0;
for i:=1 to n do
if a[i,k]<0 then s:=s+a[i,k];
writeln;
writeln(‘elementter kocindici ‘,k,’ bagan= ‘,s);
repeat until keypressed;
end.

№28 Кез келген екі өлшемді массивтің соңғы бағанының теріс элементтерінің көбейтіндісін тап

uses crt;
var i,j,n,k,s:integer;
a:array[1..50,1..50] of integer;
begin
clrscr;
writeln;
write(‘macciv olshemin engiz n= ‘); readln(n);
randomize;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=-20+random(100);
for i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write (a[i,j]:5);
end;
k:=n;
s:=1;
for i:=1 to n do
if a[i,k]<0 then s:=s*a[i,k];
writeln;
writeln(‘songi bagan elementter kobeitindici ‘,k,’ bagan= ‘,s);
repeat until keypressed;
end.

№29 Кез-келген екі өлшемді массивтің әрбір жолының максимумдарынан тұратын бір өлшемді массив құру программасын жаз.

program e29;
var max,m,n,i,j:integer;
a:array[1..100,1..100] of integer;
b:array[1..100] of integer;
begin
writeln;
randomize;
writeln (‘m jol element sanin engiz’);
readln(m);
writeln(‘n bagan sanin engiz’);
readln(n);
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=random(100);
for i:=1 to m do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:5);
end;
for i:=1 to m do
begin
max:=a[i,1];
for j:=1 to n do
if max<=a[i,j] then begin max:=a[i,j]; b[i]:=max;
end;end;
writeln;
writeln;
for i:=1 to m do
write (b[i]:6);
readln
end.

№30 Кез-келген екі өлшемді массивтің әр бағанының максимумдарынан тұратын бір өлшемді массив құру программасын жаз

program e30;
var max,m,n,i,j:integer;
a:array[1..100,1..100] of integer;
b:array[1..100] of integer;
begin
writeln;
randomize;
writeln (‘m jol element sanin engiz’);
readln(m);
writeln(‘n bagan sanin engiz’);
readln(n);
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=random(100);
for i:=1 to m do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:5);
end;
for j:=1 to n do
begin
max:=a[1,j];
for i:=1 to m do
if max<=a[i,j] then begin max:=a[i,j]; b[j]:=max;
end;end;
writeln;
writeln;
for j:=1 to n do
write (b[j]:6);
readln
end.

№31 Кез келген екі өлшемді массивтің әрбір бағанындағы оң элементтердің қосындысын табу программасын құр

var s,n,i,j:integer;
a:array[1..100,1..100] of integer;
b:array[1..100] of integer;
begin
writeln;
randomize;
writeln (‘massiv olshemin engiz’);
readln(n);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=-20+random(100);
for i:=1 to n do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:5);
end;
for j:=1 to n do
begin
s:=0;
for i:=1 to n do
if 0<a[i,j] then begin s:=s+a[i,j]; b[j]:=s;
end;
end;
writeln;
writeln;
for j:=1 to n do
write (b[j]:5);
readln
end.

№32. Кез-келген екі өлшемді массивтің әрбір бағанының минимумдарынан тұратын бір өлшемді массив құру программасын жаз.

program e32;
var min,m,n,i,j:integer;
a:array[1..100,1..100] of integer;
b:array[1..100] of integer;
begin
writeln;
randomize;
writeln (‘m jol element sanin engiz’);
readln(m);
writeln(‘n bagan sanin engiz’);
readln(n);
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=random(100);
for i:=1 to m do begin
writeln;
writeln;
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:5);
end;
for j:=1 to n do
begin
min:=a[1,j];
for i:=1 to m do
if min>=a[i,j] then begin min:=a[i,j]; b[j]:=min;
end;end;
writeln;
for j:=1 to n do
writeln (b[j]);
readln
end.

№33. Кез-келген екі өлшемді массивтің әрбір жолының минимумдарынан тұратын бір өлшемді массив құру

program e33;
var min,m,n,i,j:integer;
a:array[1..100,1..100] of integer;
b:array[1..100] of integer;
begin
writeln;
randomize;
writeln (‘m jol element sanin engiz’);
readln(m);
writeln(‘n bagan sanin engiz’);
readln(n);
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=random(100);
for i:=1 to m do begin
writeln;
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:5);
end;
for i:=1 to m do
begin
min:=a[i,1];
for j:=1 to n do
if min>=a[i,j] then begin min:=a[i,j]; b[i]:=min;
end;
end;
writeln;
writeln;
for i:=1 to m do
write (b[i]:5);
readln
end.

№34. Кез-келген екі өлшемді массивтің әрбір бағанының минимумдарынан тұратын бір өлшемді массив құру программасын жаз.

program e32;
var min,m,n,i,j:integer;
a:array[1..100,1..100] of integer;
b:array[1..100] of integer;
begin
writeln;
randomize;
writeln (‘m jol element sanin engiz’);
readln(m);
writeln(‘n bagan sanin engiz’);
readln(n);
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=random(100);
for i:=1 to m do begin
writeln;
writeln;
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:5);
end;
for j:=1 to n do
begin
min:=a[1,j];
for i:=1 to m do
if min>=a[i,j] then begin min:=a[i,j]; b[j]:=min;
end;end;
writeln;
for j:=1 to n do
writeln (b[j]);
readln
end.

№35 Енгізілген сөздегі барлық «р» әріптерін «о» -ға ауыстыру программасын құру,

Program e13;
uses crt;
var s:string;
procedure changechar(var s:string);
var n:byte;
begin
n:=0;
while pos (‘р’,s)>0 do
begin n:=n+1; S[pos(‘р’,s)]:=’o’; end;
еnd;
begin
writeln;
write(‘s=’);
readln(s);
changechar(s);
writeln(‘ а-ны о-га ауыстыргандагы нәтиже: ‘,s);
readln
end.

№36 а нақты сан берілген. сандарының арасынан а-дан кіші болатын сандарды экранға шығар.

program cb;
uses crt;
var a, sum:real;
n:longint;
begin
clrscr;
writeln(‘san engiz’);
readln (a);
n:=1;
sum:=0;
while sum<a do
begin
sum:=sum+1/n;
if sum<a then writeln(sum:4:2);
n:=n+1;
end;
readln;
end.

№37 а нақты сан берілген. шарты орындалатын барлық n-сандарын экранға шығар.

program cb;
uses crt;
var a, sum:real;
n:longint;
begin
clrscr;
writeln(‘san engiz’);
readln(a);
n:=1;
sum:=0;
while sum<a do
begin
sum:=sum+1/n;
if sum<a then writeln(n:4);
n:=n+1;
end;
readln;
end.

№38 100-ге дейінгі 13 сандарының еселіктерін жазу программасын құрыңыз

program massiv;
uses crt;
var m,n,i:integer;
begin
clrscr;
for i:=1 to 100 do
if i mod 13 = 0 then write(i:4);
writeln;
readln
end.

№39 (b1, b2, …,b9 нақты сандар беріліген. 10 үлкен болатын сандардың арифметикалық ортасын тап).

Program sa;
uses crt;
var
a:array[1..9] of integer;
arif,s:real;
j,i:integer;
begin
clrscr;
writeln(‘engiz’);
for i:=1 to 9 do begin
write(‘b[‘,i,’]=’);
readln(a[i]);
end;
s:=0;
j:=0;
for i:=1 to 9 do begin
if a[i]>=10 then begin s:=s+a[i]; j:=j+1 end;
end;
if j=0 then writeln(‘Onnan ulken san zhok ‘) else begin
arif:=s/j;
writeln(‘arifmetikalik ortasi=’,arif:5:1); end;
readln
end.

№40 (b1, b2, …,b9 бүтін сандар беріліген. Тақ болатын сандардың арифметикалық ортасын тап).

Program sa;
uses crt;
var
a:array[1..9] of integer;
arif,s:real;
j,i:integer;
begin
clrscr;
writeln(‘engiz’);
for i:=1 to 9 do begin
write(‘b[‘,i,’]=’);
readln(a[i]);
end;
s:=0;
j:=0;
for i:=1 to 9 do begin
if a[i] mod 2<>0 then begin s:=s+a[i]; j:=j+1 end;
end;
if j=0 then writeln(‘Tak san zhok ‘) else begin
arif:=s/j;
writeln(‘arifmetikalik ortasi=’,arif:5:1); end;
readln
end.

Check Also

Информатика. Внеурочная работа “Своя игра”

Восточно Казахстанская область, г. Семей, Колледж СГУ имени Шакарима, Преподаватель информатики Мүрсәлім Балжан Оразбекқызы. Внеурочная работа: Своя игра …

30 комментариев

 1. Турманова Рыскуль Темировна

  Раушан! Сізге көп рахмет! есептердің шығарылуы оқушыларға пайдалы деп ойлаймын!

 2. Сейітхан

  Раушан апайға көп рахмет! Ісіңіз алға бассын!

 3. Сейтхан, сағанда Рахмет. Өзің де сайтқа сабақ салып тұр.

 4. Бекбатырова Назгуль

  Раушан апайға үлкен рахмет! Мен жас маманмын, сіздің есептеріңіз маған үлкен көмек болды.

 5. дыбыс 5сек-та 1,7км қашықтыққа барады.
  1)дыбыс 2сек-та қанша қашықтыққа барады?

  • дыбыс 5сек-та 1,7км қашықтыққа барады.
   1)дыбыс 2сек-та қанша қашықтыққа барады?
   1.7/5*2=0.68km

 6. неге сұраған нарсені таппайсын

 7. Айгерим

  маған есеп шығарып берініздерші…экзамен скоро…мен жазайн мында.ал сиздер шығарып маган жазыныздарш ӨТИНЕМИ

 8. Айгерим

  маған есеп шығарып берініздерші…экзамен скоро…мен жазайн мында.ал сиздер шығарып маган жазыныздарш ӨТИНЕМИ

 9. Айгерим

  ешким маган есеп шыгарып бермей ме сонда

 10. Айгерим

  ешким маган есеп шыгарып бермей ме сонда

 11. Айгерім, есебіңді осында жарияламайсыңба, қалай білеміз сенің есебің қандай екенін, көріпкел емеспіз.

 12. Айгерім, есебіңді осында жарияламайсыңба, қалай білеміз сенің есебің қандай екенін, көріпкел емеспіз.

 13. Раушан апай! Сізге алғысымды білдіремін! Еңбегіңіз жана берсін!

 14. Раушан апай! Сізге алғысымды білдіремін! Еңбегіңіз жана берсін!

 15. Коп рахмет

 16. Коп рахмет

 17. Сиздерге де рахмет!!! Тажирбие алмасып ой болисуге кашанда дайынмын…

 18. Сиздерге де рахмет!!! Тажирбие алмасып ой болисуге кашанда дайынмын…

 19. дыбыс 5сек-та 1,7км қашықтыққа барады.
  1)дыбыс 2сек-та қанша қашықтыққа барады?
  1.7/5*2=0.68km

 20. Нурмухамед

  n-элементтен тұратын массив берілген ,тақ және теріс санды тауып қосындысын табу керек. осыны шығара алар емеспін, көмектесініздерші!

 21. Нурмухамед

  n-элементтен тұратын массив берілген ,тақ және теріс санды тауып қосындысын табу керек. осыны шығара алар емеспін, көмектесініздерші!

 22. a(8,12) матрицасы берілген B(b1,…,b12)векторлары келесі түрде есептеу керек. b1=1, егер і-ші бағанда нолдік элемент бар болса.

 23. a(8,12) матрицасы берілген B(b1,…,b12)векторлары келесі түрде есептеу керек. b1=1, егер і-ші бағанда нолдік элемент бар болса.

 24. салем барине

 25. салем барине

 26. 10 элемент 1 өлшемді массив элементтері нің ішінен 30үлкен сандар болса жауапқа шығарыңыз?осы есепті қалай шығаруға болады көмектесіп жіберіңіздерші

  • 10 элементтің арасында 30 үлкен сан бола алмайды. Мүмкін 10 элементтің ішінде 30-дан үлкен cандарды табу керек шығар.
   ***
   program 30dan_ulken;
   var i:integer; a:array[1..10] of integer;
   begin
   for i:=1 to 10 do read(a[i]);
   for i:=1 no 10 do
   if a[i]>30 then write(‘ ‘;a[i]);
   end.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.