9-сынып. Республиканская олимпиада по информатике 2014–2015, Этап 2, Тур 1, 5 часов

A есебі МаксМин

N саннан тұратын тізбек беріледі. Осы сандардың ішінен ең үлкен мен ең кіші санның айырмасын шығарыңыз.

Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында бүтін сан N (1 <= N <= 100000) беріледі. Келесі жолда әрқайсысы 100000-нан кіші немесе тең, оң бүтін N сандар беріледі.

Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.

Мысал / Пример

A.in A.out Комментарий
4
2 1 3 6
5 6-1=5

Задача A МаксМин

Дается последовательность из N чисел. Выведите разницу между максимальным и минимальным элементами последовательности.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит целое числоN (1 <= N <= 100000). В следующей строке задаются N положительных целых чисел, каждое из которых не превышает 100000.

Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.
3

var n,i:1..100000;
a,max,min:0..100000;

begin
assign(input,’a.in’); reset(input);
assign(output,’a.out’); rewrite(output);
readln(n);
max:=0; min:=100000;
for i:=1 to n do
begin
read(a);
if a<min then min:=a;
if a>max then max:=a;
end;
writeln(max-min);
end.

 

B есебі Косынды
Оң саны N беріледі. Осы санның цифрларының қосындысые шығарңыз.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында дәл бір оң сан N беріледі (1 <= N <= 10^100).
Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример
B.in B.out Комментарий
345 12 3+4+5=12
101 2 1+0+1=2

Задача B Сумма
Задается положительное целое число N. Нужно вывести сумму его цифр.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит ровно одно положительное число N, (1 <= N <= 10^100).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

Пример. Подсчет суммы цифр числа

var n:string[1];
s,code:byte; a:0..9;

begin
assign(input,’b.in’); reset(input);
assign(output,’b.out’); rewrite(output);

s:=0;

while not eoln do
begin
read(n);
val(n,a,code);
s:=s+a;
end;
writeln(s);
end.

 

С есебі Мәтінде тап!
S жолы беріледі. Осы жолда қанша сан кездесетін табыңыз. Мәтінде кездесетін сандардың әрқайсысы оң және 1000-нан көп емес.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында тек ағылшын әліпбиінің кіші әріптерінен тұратын S жолы беріледі (1 <= S-тың ұзындығы <= 1000).
Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.

Мысал / Пример
C.in C.out Комментарий
1a5s11avdf11 4
1a5s11avdf11: 4

Задача C Найди в тексте!
Дается строка S. Нужно посчитать все числа, которые встречаются в тексте. Гарантируется, что каждое число, которое встречается в тексте положительное не больше 1000.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит состоящую только из цифр и строчных букв английского алфавита строку S, (1 <= длина S <= 1000).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

var f:string;
n1,n2,code1,code2,i,k:byte;

begin
assign(input,’c.in’); reset(input);
assign(output,’c.out’); rewrite(output);

read(f); f:=f+’.’; k:=0;
for i:=1 to length(f)-1 do
begin
val(f[i],n1,code1);
val(f[i+1],n2,code2);
if ((code1=0) and (code2=0)) or (code1*code2=1) then k:=k
else if (code1=0) and (code2=1) then inc(k);
end;

writeln(k);
end.

 

 

Check Also

Информатикадан Республикалық олимпиаданың 3 этабының 1 турының В есебінің жауабы 2015 жыл

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласындағы А.Тайманов атындағы №34-мектеп-гимназиясының информатика пәні мұғалімі Мурзагалиева Гүлмира Шұғайқызы Осы …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.