10-11 сынып. Республиканская олимпиада по информатике 2014–2015, Этап 2, Тур 1, 5 часов

A есебі МаксМин
N саннан тұратын тізбек беріледі. Осы сандардың ішінен ең үлкен мен ең кіші санның көбейтіндісін шығарыңыз.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында бүтін сан N (1 <= N <= 100000) беріледі. Келесі жолда әрқайсысы 10^9-нан кіші немесе тең, оң бүтін N сандар беріледі.
Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.

Мысал / Пример
A.in A.out Комментарий
4
2 1 3 6 6 6*1=6

8-11сыныпар
program mimax_A_zad;
var
a:array[1..100000] of longint;
max: longint;
i,min,n:integer;
label 10;

begin

write(‘Tizektegi elementter sany: ‘,n);read(n);
10: for i:=1 to n do
readln(a[i]); if a[i]>Power(10,9) then goto 10; {шектеу}

min:=a[1];
for i:=2 to n do
if a[i]<min then min:=a[i];
max:=a[1];
for i:=1 to n do
if a[i]>max then max:=a[i];

writeln(‘min element ‘,min);
writeln(‘max element ‘,max);
writeln(max,’*’,min,’=’,max*min);
end.
2-варинат

берилген тизбектин ен улкен ен киши сандардын кобейтиндиси

PROGRAM Esep_1;
USES crt;
var A :array[1..10] of integer;
k,i,s,r:integer;
BEGIN
k:=0;
s:=0; r:=1;
for i:=1 to 10 do
begin
A[i]:=random(10);
if A[i] > k
then k:=A[i] end;
for i:=1 to 10 do
begin
if A[i] < k
then s:=A[i] end;
Writeln(‘кобейтиндиси =: ‘,s*k);
END.

 

B есебі Көбейтінді
Оң саны N беріледі. Осы санның цифрларының көбейтіндісін шығарңыз.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында дәл бір оң сан N беріледі (1 <= N <= 10^100).
Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример
B.in B.out Комментарий
345 60 3*4*5=60
101 0 1*0*1=0

Задача B Произведение
Задается положительное целое число N. Нужно вывести произведение его цифр.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит ровно одно положительное число N (1 <= N <= 10^100).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

program CifKob_B_esep
var a,x:integer;
i,s:integer;

begin
writeln(‘san engiz ‘);
readln( a ); x:=a;
s:=1;
while ( x<>0 ) do
begin
s := s * (x mod 10);
x := x div 10;
end;
writeln( ‘Cifrlarynyn kobeitindisi ‘,a,’ = ‘, s );
end.

 

С есебі Мәтінде тап!
S жолы беріледі. Осы жолда кездесетін барлық сандардың қосындысын табыңыз. Мәтінде кездесетін сандардың әрқайсысы оң және 10^9-нан көп емес.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында тек ағылшын әліпбиінің кіші әріптерінен тұратын S жолы беріледі (1 <= S-тың ұзындығы <= 10^9).
Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.

Мысал / Пример
C.in C.out Комментарий
1a5s123avdf11 140
1a5s123avdf11:1+5+123+11=140

Задача C Найди в тексте!
Дается строка S. Нужно просуммировать все числа, которые встречаются в тексте. Гарантируется, что каждое число, которое встречается в тексте положительное не больше 10^9.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит состоящую только из цифр и строчных букв английского алфавита строку S, (1 <= длина S <= 10^9).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

var s,f:string;
n1,code1,i,k:byte;
summa:int64;

begin
assign(input,’c.in’); reset(input);
assign(output,’c.out’); rewrite(output);

read(f); f:=f+’.’; i:=1; summa:=0;

while i<=length(f) do
begin
val(f[i],n1,code1); s:=”;
if code1=0 then
begin
s:=s+f[i]; inc(i); val(f[i],n1,code1);
while code1=0 do
begin
s:=s+f[i];
inc(i);
val(f[i],n1,code1);
end;
val(s,k,code1);
summa:=summa+k;
end
else inc(i);

end;

writeln(summa);
end.

 

Check Also

5, 7kl. Kuntizbelik informatika.obnovlenka

 Алматы қаласы М. Әуезов атындағы №128 мектеп Информатика пәні мұғалімі Досполова Сәуле Амангелдиновна 2017-2018 оқу жылы 5, 7 …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.