Информатика 10-11. Аудандық олимпиаданың екінші туры 2013–2014.

D есебі Тақ
Екі бүтін сан A және B беріледі. A-дан B-ға дейінгі тақ сандардың қосындысын табыңыз.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында екі бүтін сандар A және B (1 <= A, B <= 10^9) беріледі.
Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример
D.in D.out Комментарий
1 5 9 1 + 3 + 5 = 9
2 6
8 3 + 5 = 8

Задача D Нечет
Задано два целых числа A и B. Найдите сумму нечетных чисел от A до B.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит два целых числа A и B (1 <= A, B <= 10^9).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

var s:int64;
a,b,i:longint;

begin
assign(input,’d.in’); reset(input);
assign(output,’d.out’); rewrite(output);

s:=0;
read(a,b);
if odd(a) then i:=a else i:=a+1;
while i<=b do
begin
s:=s+i;
inc(i,2);
end;
writeln(s);
end.

_________________________________________________________________

E есебі Әр түрлі
N саннан тұратын тізбек беріледі. Әр түрлі сандардың санын табыңыз.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында бүтін сан N (1 <= N <= 1000000) беріледі. Келесі жолда әрқайсысы 1000000-нан кіші немесе тең, бүтін N сандар беріледі.
Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.

Мысал / Пример
E.in E.out Комментарий
4
2 2 6 2 2 2,6
5
1 3 1 1 7 3
1,3,7

Задача E Разные
Дается последовательность из N чисел. Найдите количество различных чисел.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит целое число N (1 <= N <= 1000000). В следующей строке задаются N целых чисел, каждое из которых меньше или равно 1000000.
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

var n,i,j,k:longint;
a:array[1..1000000] of longint;
b:array[1..1000000] of boolean;

begin
assign(input,’e.in’); reset(input);
assign(output,’e.out’); rewrite(output);

readln(n); k:=0;
for i:=1 to n do begin read(a[i]); b[i]:=true; end;
for i:=1 to n do
if b[i]=true then
begin
inc(k);
b[i]:=false;
for j:=i+1 to n do if a[i]=a[j] then b[j]:=false;
end;
writeln(k);
end.

__________________________________________________________________

F есебі Жұп палиндром
Жолдың жолшасы деп кез келген бос емес символдардың тізбегін аталады. Солдан оңға және оңнан солға бірдей оқылатын сөз палиндром деп аталады.
Азизханда S жолы бар. Оны ұзындығы жұп, палиндром болатын, осы жолдың қанша жолшасы бар екені қызықтырады. Әр позициядан басталатын бірдей жолдар әр тұрлі болып саналады.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдығң жалғыз жолында ағылшын әліпбиінің кіші әріптерінен тұратын S жолы беріледі (1 <= S-тың ұзындығы <= 100000).
Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.

Мысал / Пример
F.in F.out Комментарий
abaabaa 4
abaabaa, abaabaa, abaabaa, abaabaa
aaaa 4 aaaa, aaaa, aaaa, aaaa

Задача F Четный палиндром
Подстрокой строки называется любая непустая последовательность символов в строке. Палиндромом называется строка, которая читается одинаково слева и справа.
У Азизхана есть строка S. Его интересует сколько есть подстрок четной длины у строки S, которые являются палиндромами. Одинаковые подстроки начинающие с разных позиций считаются разными.
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит одну строку S состоящее из строчных букв английского алфавита (1 <= длина S <= 100000).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

var s:string;
i,k,j,n:longint;
procedure palindrom (s1:string);
var f1:boolean;
begin
f1:=true;
for j:=1 to length(s1) div 2 do if s1[j]<>s1[length(s1)-j+1] then f1:=false;
if f1 then k:=k+1;
end;

begin
assign(input,’f.in’); reset(input);
assign(output,’f.out’); rewrite(output);
readln(s); k:=0; n:=2;
while n<=length(s) do
begin
i:=1;
while i+n-1<=length(s) do
begin
palindrom(copy(s,i,n));
inc(i);
end;
inc(n,2);
end;
writeln(k);
end.

_________________________________________________________________

Check Also

Информатикадан Республикалық олимпиаданың 3 этабының 1 турының В есебінің жауабы 2015 жыл

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласындағы А.Тайманов атындағы №34-мектеп-гимназиясының информатика пәні мұғалімі Мурзагалиева Гүлмира Шұғайқызы Осы …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.