Тақырыбы: Тігін машинасының шыгу тарихы мен қүрылысы.

gibadatZhumak000Жумакова Гибадат Баратовна. Аягөз қалалық №4 орта мектеп, еңбек пән мұғалімі
Мақсаты:
Білімділігі : Оқушыларды машинаның шыгу тарихымен және оның кұрылысымен таыыстыру.
Дамытушылыгы: Окушыларды ынталандырьш, дүниетанымын кеңейту. ой-өрісін дамытуға ықпал егу.
Тәрбиелік : Окушылардың белсенділігі мен кызыгушылыгын арттыру жане эстетикалык талгамын, шеберлігін ұштап.үкыіттылыкка тарбиелеу.
Қүралдар меи жабдыктар: Тігім машиналары. технология окулыгы 5-сыыып. және қосымша суреттер. машина тетіктері.
Пән аралық байланыс: физика. тарих.сурет.
Сабақ әдісі : а) теориялык сабак. б) сарамандык сабак.
Сабақ барыеы:

1 .Ұйымдастыру кезені.
Сынып оқушыларымен амандасып, келмеген оқушыларды белгілеп.сабакка дайындыгын тексеру және техника кауіпсіздік ережелерін кайталап ету.
2. Үй тапеырмаеын тексеру.
Өгкен сабак бойынша койылатын сүрактар:

 1. Матаны ылгалды-жылумен оңдеу нс үніін керек?
 2. Мата енеркэсіпте нс ушін кажет?
 3. Макта еліміздің кай өңірінде әсіріледі?
 4. Мата талшықтары нешгс бөлінеді?
 5. Матаны шыгарудын ең алгашкы сатысы?

З.Ой тастау:
Енді міне Өткен сабактардан біз матаны қалай шығарады . кандай түрі бар, не үшін керек екенін білдік.Оларды өңдеу үшін не керек?

 1. Жаңа сабақ

.Ең алдымен біз кәзіргі замандағы тігін машинасына дейінгі онын шыгу тарихына токталын өтейік. Ең алгаш реі гігін машинасынын жобасыи ХУгасырла Леонарда да Винчи үсынган. 1755 жылы Карл Визенталь кол тігісін жүргізетін қол тігісін жүргізетін инесі бар машина ойлап тапты. 1808 жылы ағылшын Д.Пири бір жіпті тез тарқататын машина шыгарды. Тек 1834 жылы Уолтер Хант шөлмекті машипа жасады.

Ал 1844-1845 жылдары амеркандык Элиос Хоу инженер Ханттын машинасының принципін колдана отырып бір калыпты жүмыс істейтін машинасын ұсынды. 1850-1851 жылдары Ален Уилсон мен Исаак Зингер бірлесіп кэзіргі замангы машина егізін экелді. Зингер қол жегекпен бастап.аяқпен жүргізетін кондыргыны ойлап тапты.Сөйтіп 1870 жылдан бастап АҚШ-та «Зингер» фирмасы кеңінен етек жайды. Зингер тек ез елінде гана емес. сонымен қатар Ресейдс де оз өз филиалын ашуды жон көрді.1900 жылы Рссейдегі Подольск каласында «Зингер» зауытын ашты. Отіда шет елден экелген бөлшектсрден тігін машинасын кұрастырды.

1917 жылдан бастап бұрынгы Кеңес елінде Подольск қаласында тұңгыш механикалык лауыты іске косылды. Машиналардың сыртқы келбегіне ерекше әшекей салынып, фирманың белгісі жазылатын болды. Машинада тігілген бүйым сонді әрі сапалы көрінді. Машинамен гіккен тігіс кол тігісіне караганда, жылдам орындалады орі сапалы, біркелкі түзу, мықты болады.

Үйде кол машинасы мен аяк машинасын пайдаланады. Тұрмыстық тігін машинасы механикалық және электрлі машина болып екіге белінеді.

Кәзіргі кезде тігін фабрикалары жылда.мдыгы жоғары өндірістік тігін машиналарымен жабдықталган. Өиеркәсіп машиналары әмбебап жартылай автоматты. арнайы машиналар болып болінеді.

Тігін імашнасы қүрылысы бірпсшс түрден түрады.

 1. Түтқа.
 2. Моховик доңгелегі.
 3. Қол тұгқасы.
 4. Машинаның негізгі бөлігі.
 5. Платформа.
 6. Тігін машинасының томенгі бөлігі.
 7. Фронгальді(алдыңгы) бөлігі.

Бұл агалган бөліктердің әр кайсысының өз агқаратын кызыметі бар.
Тігін машиналары кейінгі кездс керемет қаркынмен осіп ке.іеді. Кейінгі үлгіде программамен баскарылатын. компыотермсн баскарылатын бір мезгілде түрлі сурет кескіндерін, түрлі ою-өрнектерді орындайтын турлері де бар.

Тігін машинасында жұмыс жасаганда міндетті түрде техника кауыпсіздік ережеле сақталуы керек.

 1. Машинаның алдында денені тік үстап түзу отыру керек.
 2. Жұмыс орнына жарык сол жақтан немесе алдынгы жақтан түсу керек. З.Отыратын орындык пен тігін машинасынын арасы 10-15 см болу керек.
 3. Құрал- жабдықтар арнайы корапта тұру қажет. үстелдің бетінде тек қана тігілет бұйым жатуы керек.

Тігін машинасыныц айналатын бөлшектеріне тым жақындамаңдар.

 1. Жүмыс аяқталган соң орынды тиянактап жинастырып қой.

САРАМАНДЫҚ ЖҰМЫС.
Машинамем тігу.
Құралдар: Қайшы, гігін машинасы.ине. сызгыш,окулык,дэптер Жабдықгар: Жіп.қағаз.мата.

Жұмыстыц орындалу тсхнологнясы.
І.Оқулықтагы машина тігістерін мұкият окып шыгып.орындалу ретіне зер сал.

 1. Дәптеріңе машина тігістерінің кестесін сызып ал.
 2. Машинаны іске косып. жылдамдыгына жаттыгып.түзу тігісті ақ кағазга жүргізіп үйрен.
 3. Төрт бұрыштап киып алган матага окулыкта корсетілген тігістерді түсір.Тігістердін түзу әрі сапалы орындалуын бакыла.
 4. Өзің орындаған тігіс үлгілерін дәптерлеріне желімдеп кой.

5 Сабақты қортындылау..

 1. Тест сұрақтары

Бекіту:

 1. Тігін машынасының ең алгашкы жобасын ұсынган кім?
 2. И.Зингер кім және оның кандай еңбегі бар?
 3. Қазіргі кезде қандай машина түрлерін білесіңдер?

 

Багалау:

Check Also

Технология. Қолсандық жасау технологиясы.

Қожанов Асылан Тілегенұлы №6 орта мектебінің технология пәні мұғалімі Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы О, Мекке …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.