Pascal-да программалар: 2-лік->10 сан, 10-дық->2 сан, 4 амал, Қазақша жыл.

inust5Барлық программа PascalABC -те тексерілген.

№1 Кез-келген ондық санды екілік санау жүйесіне келтіретін программа.
program ekilek_san;
var st,i:string;
j,k,x:integer;
begin
write(’10-dyk bytin san engiziniz ‘);
read(x);
repeat
str(x mod 2,i); {bir bity bolip alu}
x:=x div 2; {butin bolikti bolip alu}
st:=i+st; {bittar tizbegin kuru}
until x = 0;
writeln(‘bul san 2-lik juiede ‘,st);
readln;
end.

№2  Кез-келген екілік санды ондық санау жүйесіне келтіретін программа.

program ekilik_ondyk;
var st,i:string;
j,n:integer; s:real;
begin
write(‘2-lik san engiziniz ‘);
read(st);
n:=length(st); s:=0;
for j:=1 to n do
begin
if st[j]=’1′ then s:=s+Power(2,(n-j));
end;
writeln(st,’ саны 10-дык жуйеде ‘,s);
readln;
end.

№3 Әртүрлі үш санға арифметикалық төрт амалды неше рет қолдануға болады?
program amaldarZ;
var i,j,s,a,b,c:integer;
otv:array[1..16] of real;
begin
write(‘Ҝш бҝтін сан енгіз ‘);
read(a,b,c);
otv[1]:=a+b+c;
otv[2]:=a+b-c;
otv[3]:=a+b*c;
otv[4]:=a+b/c;
otv[5]:=a-b+c;
otv[6]:=a-b-c;
otv[7]:=a-b*c;
otv[8]:=a-b/c;
оtv[9]:=a*b+c;
otv[10]:=a*b-c;
otv[11]:=a*b*c;
otv[12]:=a*b/c;
otv[13]:=a/b+c;
otv[14]:=a/b-c;
otv[15]:=a/b*c;
otv[16]:=a/b/c;
for i:=1 to 16 do
for j:=i to 16 do
if otv[i]=otv[j] then s:=s+1;
write(‘Јртҝрлі мјндер саны: ‘,s-3);
readln; readln;
end.

№4 Қазақша жылды анықтайтын программа. Сіз керекті жылды (мыс: 2011) енгізесіз.
program kazjyl_3723_104bet;
var f:text; f1:string;
k,i,n:integer;
a:array [1..12] of string;
begin
assign(f,’C:tp7pro2005jyl.txt’);
reset(f);
for i:=1 to 12 do
begin readln(f,f1); a[i]:=f1; writeln(i,’ ‘,a[i]);end;
close(f);
write(‘ kai jyl kerek? ‘);
read(n);
k:=n mod 12;
if k=0 then i:=12 else i:=k-3;
if i=0 then i:=1;
writeln (n,’ – ‘,a[i]);
writeln(‘aiaktaldy ‘); readln; readln;
end.

Check Also

Паскалдан жиі қолданыстағы тақырыптық есептер (40 есеп+шешуі).

Раушан Сыздықова. Паскалдан жиі қолданыстағы тақырыптық есептер. Барлғы 40 есеп және барлық есептің паскаль тіліндегі …

Один комментарий

  1. Turbo Pascal арқылы “2-нің көбейту кестесін экран бетіне шығаратын бағдарлама құру” шығарса болады?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.