VB. 2.11-практикалық жұмыс. Сан факториалы.

2.11-практикалық жүмыс.  Сан факториалы.

Стандартгы нұсқағыш-жебені құмсағатпен алмастыратын процедура жасайық. Оны бағдарламаларың қайсыбір ұзақ мерзімді міндетті орындаумен айналысар алдында шақыруға болады. Құмсағат түріндегі нұсқағыш пайдаланушыға бағдарлама “тұрып қалмай”, пайдалы ic атқарып жатқанын білдіреді.

1. Жаңа жоба жасаңдар.

2. Маустың оң батырмасымен жоба терезесінде шертіңдер де, контексті менюден Add > Module командасын орындаңдар. Add Module диалогтың терезесі пайда болғанда New қосымша бетінде Module иконкасын таңдап (ол мұнда жалғыз), Открыть батырмасын басыңдар.

3. Жоба терезесінде Modules қапшығы, оның ішіңце Mod¬ule1 стандартты аты бар бағдарламалық модуль қосылады. Бағдарлама терезесін ашу үшін Mod¬ule1 -ді екі рет шертіңдер.

4. Бағдарлама терезесінде келесі кодты енгізіндер:

Public Sub ShowHourGlass()
Screen.MousePointer = 11
End Sub

Бұл процедура құмсағат түріндегі маус нүсқағышын жасайды. Бірақ нүсқағыш өзгертілгеннен кейін оның бұрынғы түрін қайтаруға мүмкіндігіміз болуы керек.

5. Модульге келесі фрагментті қосыңдар:

Public Sub ShowMousePointer ()
Screen.MousePointer = 0
End Sub

6. Енді факториалды есептеу қызметін қарастырайық. N санының факториалы – 1-ден N-re дейінгі барлық сандардың көбейтіңдісі, яғни N!=l*2*3*…*N екенін еске түсірейік. Модульге келесі фрагментті қосыңдар.

Public Function Factorial (N As Long) As Long
Dim i As Long
If N = 0 Then
Factorial = 0
Exit Function
End If
If N < 0 Then
N = Abs(N)
End If
Factorial = 1
ShowHourGlass
For i = 1 To N
Factorial = Factorial * i
Next
ShowMousePointer
End Function

Factorial қызметінің аргументі N болып табылады. Егер N 0-ге тең болса, онда біз процедурадан Exit Sub комаңдасымен шығамыз. Егер N кері болса, онда оның модуль бойынша мәні алынады. Біз жаңа процедураларымызды Factorial жұмысында қолданып отырғанымызға назар аударыңдар.

7. Жоба терезесіндегі пішін атында шертіп, дәл осы терезенің жоғарғы бөлігінде View Object батырмасын басындар (2.4-суреггі қарандар). Пішіннің бос терезесі пайда болады. Пішінге екі енгізу өрісін (TextBox), екі жазу (Label) және бір батырма (CommandButton) қосыңдар. Бұл басқару элементтерін 2.37-суретте көрсетілгеңдей орналастырындар.

2.37-сурет. Элементтердің пішінде орналасуы

8. Жоба терезесінде пішінді ерекшелеңдер де, View Code батырмасын шертіңцер. Пішін модулінің терезесі ашылады. Келесі кодты енгізіңдер:

Private Sub Command1_Click()
Dim N As Long
If IsNumeric(Textl.Text) Then
N = Text1.Text
Text2.Text = Factorial (N)
Else
MsgBox («Надо ввести число»)
End If
End Sub
 
Private Sub Form_Load()
Caption = «Вычисление факториала числа»
Label1.Caption = «Введите значение»
Label2.Caption = «Результат»
Text2.Enabled = False
Text1.Text = 0
Text2.Text = 0
End Sub

9. Бағдарламаны іске қосыңдар. 13 саны үшін және одан жоғары сандарға факториалды есептегенде Visual Basic толып кету қатесін беретінін тез байқайтын шығарсындар. Шынымен-ақ, 13!= 6 227 020 800, бұл Long түрі үшін жоғарғы шекарадан үлкен. Factorial қызметінің қайтарылатын мәнінің түрін Variant-қa өзгертсе бұл қате жоқ болып кетеді.

Сабақтың толық нұсқасын “Сабақтар көшіру – 2010” бетінен көшіріп алыңыз.

Сабақтың тақырыбы:

Visual Basic программасында практикалық жұмыс.

Пішіндегі мәтін.
Мақсаты: Оқушыларды Visual Basic программасында пішінге мәтіндер  енгізуді үйрету.
Сабақтың түрі: практикалық сабақ
Сабақтың көрнекілігі: Дербес компьютер, карточкалар.
1-практикалық жұмыс.
Пішіндегі мәтін.

Бірінші косымшамызда маус шерткенде “Мое первое приложение” жазуы пайда болатын пішінді жасаймыз. Келесі кадамдарды орындайық:

  1. File New® Project командасын орындандар. Егер Visual Basic экспиремент жасаған алдыңғы жобаларыңдағы өзгертулерді сақтауды ұсынса, онда N0 батырмасымен сақтаудан бас тартыңдар, егерде жұмысты сақтап қойғыларың келсе, Үеs батырмасын басындар.
  2. Егер пішін макеті экранда болмаса, оны View—> Format Layout Window командысымен ашыңдар.

3. Макет терезесіндегі пішінді маустың оң батырмасымен шертіңдер. Пішінді экран орталығынаа орналастыру үшін, контексті менюден Startup=>Center Screen командасын таңдаңдар.

4. Пішін өлшемдерін өзгертіндер. Ол үшін Окно свойств терезесінде (егер ол экранда жоқ болса, инструмент панеліндегі Ргорегtіеs батырмасын басындар) Width (енін) және Неigһt (биіктігін) өзгертуге болады немесе пішіндер конструкторында мауспен пішін маркерін “ұстап” алып, кажетті бағытта созыңдар.

5. Name касиетіне FrmFirst мәнін меншіктендер. Біз бұл атты бағдарламада пішінге сілтеме жасау үшін колданамыз.

6. Сарtіоn касиетіне мына мәнді меншіктендер — Мое первое приложение на Visual Basic — Сарtіоn касиетіне меншіктелген мәтін пішіннің такырыбында жазылып шығарылады.

Сабақтың толық нұсқасын “Сабақтар көшіру – 2010” бетінен көшіріп алыңыз.

Check Also

5, 7kl. Kuntizbelik informatika.obnovlenka

 Алматы қаласы М. Әуезов атындағы №128 мектеп Информатика пәні мұғалімі Досполова Сәуле Амангелдиновна 2017-2018 оқу жылы 5, 7 …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.