Информатика пәні бойынша облыстық олимпиада тапсырмалары. (Маңғыстау облысы, 2011-2012 о.ж.)

Сайтқа салған Күнжақсы Жеткізгенова.

А есебі Буындар
Ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі, осы сөзде қанша буын бар екенін анықтаңыз. Оңай болу үшін әр буында бір дауысты әріп бар болсын. Ағылшын әліпбиінің әріптері: a, e, o, u, y.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың жалғыз жолында ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі. Жол бос емес екеніне және оның ұзындығы 1000-нан аспайтынына кепіл беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

A. in A. out Комментарий
Yondaime 5 Буквы Y, o, a, i, e гласные и каждая находится в отдельном слоге Y, o, a, i, e әріптері дауысты және әрқайсысы бөлек буында тұрады

Задача А Слоги
Дается слово состоящая из букв английского алфавита. Нужно определить, сколько слогов в нем. Для простоты считайте, что в каждом слоге ровно одна гласная буква. Гласные буквы аглийского алфавита: a, e, o, u, y. Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит заданное слово состоящая из букв английского алфавита. Гарантируется, что строка не пустая и ее длина не превосходит 1000.
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче

В есебі Жайға жуық
Егер сан дәл екі әр түрлі жай санның көбейтіндісі болса, ол сан жайға жуық сан деп аталады. Өсу ретімен есептегенде k-ші жайға жуық санды анықтаңыз
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың жалғыз жолында жалғыз бүтін сан k (1 <= k <= 100) берілген
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

В.in В.out Комментарий
1 6
2 10

Шешуі:

program buyndar;
var gl,x: string;    {A, E, I, O, U, Y}
i,j,k,l: integer;
procedure sanau;
begin
for j:=1 to 12 do
if x[i]=gl[j] then k:=k+1;
end;
begin
write(‘soz engiz ‘);
read(x);
k:=0;  l:=length(x);  gl:=’AEIOUYaeiouy’;
for i:=1 to l do sanau;
writeln(‘buyn sany ‘,k);
end.

Задача В Почти простое
Число называется почти простым, если оно является произведением ровно двух различных простых чисел. Нужно определить k-ое в порядке возрастания почти простое число
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит единственное число k (1 <= k <= 100)
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче

program poshti_prostoe;
uses crt;
var n,i,s,j,k: integer;
pr:array[1..1000] of integer;
begin
clrscr;
write(‘Введите число=’);
readln(n);
writeln(‘Простые числа в диапазоне [1;’,n,’]’);
write(‘1 ‘);k:=0;
for i:=2 to n do
begin
for j:=2 to i-1 do
if (i mod j=0) then s:=1;
if (s=0) then begin k:=k+1;pr[k]:=i;end;
s:=0;
end;
for i:=1 to k do
for j:=1 to k-1 do
if (pr[i]*pr[j] mod 2=1)
then writeln(pr[i],’x’,pr[j],’=’,pr[i]*pr[j],’  ‘);
readln
end.

C есебі Бөлгіштер
Бүтін N саны берілген. Сіге оның бөлгіштер санын анықтау керек
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың жалғыз жолында бір бүтін сан N (1 <= N <= 10^12) берілген
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

C. in C. out Комментарий
1 1
4 3

Задача C. Делители
Дано целое число N. Вам нужно определить количество его делителей
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит целое число N (1 <= N <= 10^12)
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче

Шешуі:

program bolgishter;
var i,n:integer;
begin
read(n);
for i := 1 to n div 2 do
if n mod i=0 then write(i,’  ‘);
writeln(n);
end.

D есебі Кесінді
Сізге N бүтін  саны берілген. Сіге қосындысы максимал, яғни ең үлкен болатын кесіндіні табу керек.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында бір бүтін сан N (1 <= N <= 100000) берілген. Келесі жолда әрқайсысы модулі бойынша 100000-нан аспайтын N бүтін сан беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
L және R – қосындысы максимал
Мысал / Пример

D. in D. out Комментарий
5 1 – 413 – 1 3 4

Задача D. Отрезок
Вам дано N  целых чисел. Вам нужно определить отрезок с максимальной суммой.
Формат входных данных
В первой строке входного файла задано N (1<= N <= 100000). В следующей строке задаются N целых чисел, каждая из которых не превышает 100000 по модулю.
Формат выходных данных
Выведите L и R – левая и правая границы отрезка с максимальной суммой. Если  оптимальных вариантов несколько, выведите любой.

2-тур

E есебі. Сандар
N, M және K бүтін сандары беріледі. Сіз 1-ден N-ге дейінгі  M немесе K немесе екі санға да бөлінетін сандардың санын анықтаңыз.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында үш бүтін сан N, M және K ( 1<= N, M, K <= 10^18) беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

Е. in Е. out Комментарий
15 3 4 7

Задача Е Числа
Здаются целые числа N, M и K. Вам нужно определить колисечтво чисел  от 1 до N, которые делятся на М или К или на оба числа
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит три целых числа N, M и K ( 1<= N, M, K <= 10^18).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.
Шешуі:
program sandar;
var i,n,m,k:integer;
begin
readln(n,m,k);
for i:=1 to n do
if (i mod m=0) or (i mod k=0) then write(i,’ ‘);
writeln();
end.

F есебі Үшбұрыш
Сізге жазықтықта N нүктелер беріледі . Олардың арасынан пайда болған үшбұрыштың ауданы ең үлкен үш нүктені таңдаңыз.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында үш бүтін сан N ( 1<= N <= 100) – нүктелер саны беріледі. Келесі жолында екі бүтін х және у – сәйкес нүктенің координаттары беріледі, саннан беріледі. (-1000000 <= х, у <= 1000000). Ауданы нөлден көп үшбұрыш құрастыруға болатынына кепіл беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Ауданы ең үлкен үшбұрышты құрайтын нүктелердің  нөмірлерін шығарыңыз. Нктелер енгізу файлында пайда болу ретімен бірден нөмірленеді. Егер ондай жауап бірнеше болса, кез келгенін шығарыңыз.
Мысал / Пример

Ғ. in Ғ. out Комментарий
4
0 0
1 1
0 1
1 0
1 2 3

Задача Ғ. Треугольник
Вам задаются N точек на плоскости. Нужно выбрать среди них три так, чтобы у полученного треугольника площадь была максимальной.
Формат входных данных
В первой строке входного файла задается целое число N ( 1<= N <= 100) – количество точек. В следующих N строках задаются по два целых числа х и у – координаты соответствующей точки (-1000000 <= х, у <= 1000000). Гарантируется, что можно составить треугольник ненулевой площадди.
Формат выходных данных
Выведите номера трех точек, которые образуют треугольник наибольшей площади. Намера нумеруются с единицы в порядке появление во входном файле. Если таких треугольников несколько, выведите любой.

G есебі 13, 29 және 47
Али-Амир санауды ұнатады. Ол 13, 29 және 47 сандарын ұнатпайды, сондықтан бұл сандар кездеспейтін санды, ол қызықты сан деп атайды. Оны  N цифрдан тұратын қанша қызықты сан бар екені қызықтырады. Оған осы сұраққа жауап беруге көмектесіңіз, яғни сол сандардың санын анықтаңыз.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында бүтін сан N ( 2<= N <= 100000) беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

G. in G. out Комментарий
2 87 Все числа от до 99, кроме 13, 29 и 47.
13, 29 және 47 сандардан басқа 10-нан 99-ға дейінгі барлық сандар.

Задача G 13, 29 и 47
Али-Амир любит считать. Он любит числа 13, 29 и 47, поэтому если в числе они не встречаются, то он называет это число интересным. Его интересует сколько существует N – значных интересных чисел. Помогите ему посчитать количество таких чисел.
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит целое число N (2<= N <= 100000).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

Н есебі Палиндромдар
Сол және оң жақтардан бірдей оқылатын жолды палиндромдар деп атайды. Сізге S жолы берілген. Сіз бұл жолда қанша палиндром бар екенін анықтықтауыңыз тиіс.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында ағылшын әліпбиінің кіші әріптерінен тұратын S жолы беіледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

S. in S. out Комментарий
Abac 5 Палиндромы которые можно получить aba, a, b, a, c ( а встречается 2 раза на 1-ой и 3-ей позициях) Жолда кездесетін палиндромдар:  aba, a, b, a, c ( а 2 рет кездеседі 1-ші және 3-ші орындарда)

Задача H Палиндромы
Строка, которая читается слева и справа одинаково, называется палиндромом. Вам дана строка S. Надо определить, сколько в ней палиндромов.
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит строку S, которая состоит из строчных букв английского алфавита. Гарантируется, что строка не пустая и ее длина не превосходит 100000.
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.
Program Palindrom;
var st: String;
i: Integer;
begin
write(‘engiziniz – ‘);
readln(st);
for i:=1 to (length(st) div 2) do
if st[i]=st[length(st)-i+1] then
if (length(st) div 2 = count) then
write(‘Палиндром’)
else
write(‘Не палиндром’);
end.

Бұл есептердің көбісі біздің сайтта шығарылған. Егер сіздің шығарған басқа да варианттарыңыз болса, осы мақаланың астынғы жағына есептің берілгенін көшіріп түсіріп, өзіңіз шығарған нұсқаңызды да жазуыңызды өтінем.

Сайт қолданушылардың сұраулары бойынша Олимпиада 2012 – 2013 есептері. Жумашева Жадыра (jadira81.82@mail.ru) жіберген.

Check Also

Информатикадан Республикалық олимпиаданың 3 этабының 1 турының В есебінің жауабы 2015 жыл

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласындағы А.Тайманов атындағы №34-мектеп-гимназиясының информатика пәні мұғалімі Мурзагалиева Гүлмира Шұғайқызы Осы …

59 комментариев

 1. Райымбек

  сәлематсыз ба ?
  Маған шығарылған есептердің ссылкасын жибере аласыз ба?
  маған ертен олимпиада

 2. Райымбек

  сәлематсыз ба ?
  Маған шығарылған есептердің ссылкасын жибере аласыз ба?
  маған ертен олимпиада

 3. Райымбек

  срочно қазыр керек осы сайтта отырсаңыз тездетіп жіберіңізші

 4. Райымбек

  срочно қазыр керек осы сайтта отырсаңыз тездетіп жіберіңізші

 5. Осы сайтта олимпиаданың шығарлыған есептері де көп, дұрыстап іздеу керек.

 6. Осы сайтта олимпиаданың шығарлыған есептері де көп, дұрыстап іздеу керек.

 7. салем маган кунжаксы жеткизгенованын олимпиада есептеринин шыгарылуы керек еди отинем комектесиизши

 8. салем маган кунжаксы жеткизгенованын олимпиада есептеринин шыгарылуы керек еди отинем комектесиизши

 9. Саламат

  А В С есептерінің жауабы барма? жауабы бар ссылкасын бериндерш

 10. Саламат

  А В С есептерінің жауабы барма? жауабы бар ссылкасын бериндерш

 11. осы есептердің шығарылуының ссылкасын жиберинизшимаган

 12. осы есептердің шығарылуының ссылкасын жиберинизшимаган

 13. саламатсыздарма? есептердин жауабы керек ед мыкты…отиниш сала аласыздар ма?

 14. саламатсыздарма? есептердин жауабы керек ед мыкты…отиниш сала аласыздар ма?

 15. жауаптарын жибересиз бе?

 16. жауаптарын жибересиз бе?

 17. Саламатсыз ба, осы есептердин жауабын кайдан карауга болады

 18. Саламатсыз ба, осы есептердин жауабын кайдан карауга болады

 19. есептің жауабын кайдан табуга болады

 20. есептің жауабын кайдан табуга болады

 21. Саламатсыз ба, осы есептердин жауабын кайдан карауга болады?

 22. Саламатсыз ба, осы есептердин жауабын кайдан карауга болады?

 23. D есебі
  var n,i,j,k,l,r: LongInt;
  a:array[1..100000] of LongInt;
  begin
  readln(n); k:=-100000;
  for i:=1 to n do
  readln(a[i]);
  for i:=1 to n-1 do begin
  for j:=i+1 to n do
  if a[i]+a[j]>k then begin k:= a[i]+a[j]; l:=a[i]; r:=a[j]; end; end;
  writeln (‘L=’, L,’ R=’, R, ‘ k=’,k);
  end.
  Орысша айтканда “решение в лоб”. толық олимпиадалық форматына кигізуге болады.

 24. D есебі
  var n,i,j,k,l,r: LongInt;
  a:array[1..100000] of LongInt;
  begin
  readln(n); k:=-100000;
  for i:=1 to n do
  readln(a[i]);
  for i:=1 to n-1 do begin
  for j:=i+1 to n do
  if a[i]+a[j]>k then begin k:= a[i]+a[j]; l:=a[i]; r:=a[j]; end; end;
  writeln (‘L=’, L,’ R=’, R, ‘ k=’,k);
  end.
  Орысша айтканда “решение в лоб”. толық олимпиадалық форматына кигізуге болады.

 25. Е есебі
  var n,m,k,i,t: LongInt;
  begin
  readln(n, m, k); t:=0;
  for i:=1 to n do
  if (i mod m =0) or (i mod k =0) then t:=t+1;
  writeln (‘t=’, t);
  end.
  10^18 шектеуді алган жокпын. негізгі алгоритмін жазганым. Толық керек болса жаза аламын.

 26. Е есебі
  var n,m,k,i,t: LongInt;
  begin
  readln(n, m, k); t:=0;
  for i:=1 to n do
  if (i mod m =0) or (i mod k =0) then t:=t+1;
  writeln (‘t=’, t);
  end.
  10^18 шектеуді алган жокпын. негізгі алгоритмін жазганым. Толық керек болса жаза аламын.

 27. Гульнур

  Салематсыз ба? маган мына есептердин шығарылуы керек еди. Мумкіндік болса жазып жибересиз бе?

 28. Гульнур

  Салематсыз ба? маган мына есептердин шығарылуы керек еди. Мумкіндік болса жазып жибересиз бе?

 29. 1,2,3 есептерді шығарып бересіздерме срочно

 30. 1,2,3 есептерді шығарып бересіздерме срочно

 31. Дүзбаева Бақытгүл

  Есептің шығарылуы қандай сайтта,соны жазып жібересіз бе?

 32. Дүзбаева Бақытгүл

  Есептің шығарылуы қандай сайтта,соны жазып жібересіз бе?

 33. Динара Кульчикова

  Саламатсыздарма? маған олимпияда есептерінің жауаптары керек еді, қайдан алуға болады, сілтеме көрсетесіз бе, тез арада керек еді

 34. Динара Кульчикова

  Саламатсыздарма? маған олимпияда есептерінің жауаптары керек еді, қайдан алуға болады, сілтеме көрсетесіз бе, тез арада керек еді

 35. карасай койшыбев

  саламатсызба !!! F есебі Үшбұрыш жане G есебі 13, 29 және 47 сол екеунин шешуин жазасызба !!!маган оте кажет!!егер комек корсетсениз алла дан кайтсын!маган 2 тур ертен болатн еди 22/11/2012

 36. карасай койшыбев

  саламатсызба !!! F есебі Үшбұрыш жане G есебі 13, 29 және 47 сол екеунин шешуин жазасызба !!!маган оте кажет!!егер комек корсетсениз алла дан кайтсын!маган 2 тур ертен болатн еди 22/11/2012

 37. саламатсыздарма 2012-2013 жылғы болатын аудандық олимпиада есептерін қайдан алуға болады айтып жибересиздерма

  • Бекишева Кундызай

   cаламатсыздарма маган 2012-2013 жылгы болатын аудандык олимпиада есептерин кайдан алуга болады екен айтып жибересиздерма
   отиниш тез арада керек еди

 38. саламатсыздарма 2012-2013 жылғы болатын аудандық олимпиада есептерін қайдан алуға болады айтып жибересиздерма

  • Бекишева Кундызай

   cаламатсыздарма маган 2012-2013 жылгы болатын аудандык олимпиада есептерин кайдан алуга болады екен айтып жибересиздерма
   отиниш тез арада керек еди

 39. Айкоркем

  барине салем!!! олимпиада да саттилик!!! 2012-2013 олимп есептерин тауып жатсандар отиниш жибериниздерши smerch_aiko@mail.ru или осы сайтка салып жибериниздер

  • Айкөркем, жоғарыда Жумашева Жадыраның жіберген олимпиада есептерін салып қойдым.

 40. Айкоркем

  барине салем!!! олимпиада да саттилик!!! 2012-2013 олимп есептерин тауып жатсандар отиниш жибериниздерши smerch_aiko@mail.ru или осы сайтка салып жибериниздер

  • Айкөркем, жоғарыда Жумашева Жадыраның жіберген олимпиада есептерін салып қойдым.

 41. Осы аудандык олимпиада есептері ма?

 42. мына есепти шыгарып бересідер ме срочно

  В есеби Конилди ариптер
  S жолы бериледи.осы жолда кездесетин барлык ариптерди жане олардын санын шыгарыныз.
  Малиметтерди енгизу форматы
  енгизу файлдын биринши жолында тек агылшын алипбинин киши ариптеринен туратын S жолы бериледи. (1<=S узындыгы <=1000).
  Малиметтерди шыгару форматы
  жолда кездесетин ар арип ушин оны жане ол канша рет кездесетинин бир бос орынмен болип осу ретимен бир болек жолда шыгарыныз

 43. Program aripter;
  Var S,i,j:integer;
  x,x2:string;
  begin
  x2:=’abcdefghijklmnopqrstuvwxyz’;
  read(x);
  For i:=1 to 26 do
  begin
  s:=0;
  for j:=1 to length(x) do
  if x2[i]=x[j] then s:=s+1;
  if s<>0 then writeln(x2[i],’ – ‘,s);
  end;
  End.

 44. Утечка информации казір кобейіп кетті.
  Олимпиада есептерінің тапсырмалары алдын ала белгілі болады екен. Шыгарып бер деп комек сурагандарды ар турлі форумдардан табуга болады.
  Бул когам не болып барады озі. Кайда бара жатырмыз.
  Буйткен олимпиадасы курысын. Алдампаз омір.

  Олимпиада басталардан 10-15 минут бурын тапсырмалар факспен жіберілуі керек кой.
  Озім патриотпын, жогары оку орнынын окытушысымын, бірнеше жыл бойы калалык, облыстык олимпиадаларда жюри болып істеймін.
  Осы маселені біз болып, сіз болып колга алмасак болмайды агайындар. Жогарыга ашык турде айту керек, жазу керек.
  “Сын тузелмей – мін тузелмейді” деген казактын тамаша макалы бар емес пе.

 45. Шығару жолдары бар ма

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.