7-сыныпта оқылатын алгебра курсының тақырыптық жоспары

(аптасына 2 сағ., барлығы 68 сағ.)  Авторы: А. Әбілқасымова

Материалдардың мазмұны Сағат саны
1 Қайталау 1
І. Натурал және бүтін көрсеткішті дәреже 12
2 Натурал көрсеткішті дәреже 1
3 Натурал көрсеткішті дәреженің қасиеттері 1
4 Дәрежелерді көбейту және бөлу 1
5 Дәрежені бөлшекті дәрежеге шығару 1
6 Бүтін көрсеткішті дәреже 1
7 Бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттері 1
8 Санның стандарт түрі 1
9 Дәреже қасиеттерін өрнектерді түрлендіруде қолдану                  (есептер шығару) 1
10 У=ах2 функциясы, оның графигі 1
11 У=ах3 функциясы, оның графигі 1
12 Бақылау жұмысы 1
13 Жалпылама сабақ 1
ІІ. Бірмүшеліктер мен көпмүшеліктер 12
14 Бірмүшелік, оның стандарт түрі 1
15 Бірмүшелік, оның стандарт түрі 1
16 Көпмүшелік, оның стандарт түрі 1
17 Көпмүшеліктерді қосу және азайту 1
18 Көпмүшелікті бірмүшелікке көбейту 1
19 Көпмүшелікті көпмүшелікке көбейту 1
20 Бірмүшелік пен көпмүшеліктерге амалдар қолдану (есептер шығару) 1
21 Ортақ көбейткіштерді жақша сыртына шығару 1
22 Топтау тәсілі 1
23 Көпмүшеліктерді көбейткіштерге жіктеу 1
24 Бақылау жұмысы 1
25 Жалпылама сабақ 1
ІІІ. Қысқаша көбейту формулалары 14
26 Екі өрнектің квадраттарының айырмасы 1
27 Екі өрнектің квадраттарының айырмасының формуласын пайдаланып жақшаларды ашу 1
28 Екі өрнектің квадраттарының айырмасының формулаларын пайдаланып көпмүшеліктерді көбейткіштерге жіктеу 1
29 Екі өрнектің қосындысы мен айырмасының квадраты 1
30 Екі өрнектің қосындысы мен айырмасының квадратының формуласын пайдаланып жақшаларды ашу 1
31 Екі өрнектің қосындысы мен айырмасының кубы 1
32 Өрнектерді түрлендіруде екі өрнектің қосындысы мен айырмасының кубының формуласын қолдану 1
33 Бақылау жұмысы 1
34 Қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып өрнектерді түрлендіру 1
35 Қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып есептер шығару 1
36 Қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып теңбе-теңдіктерді ықшамдау 1
37 Қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып теңбе-теңдіктерді дәлелдеу 1
38 Бақылау жұмысы 1
39 Жалпылама сабақ 1
IV.  Алгебралық бөлшектер 15
40 Алгебралық бөлшек, оның негізгі қасиеті 1
41 Бөлшектерді қысқарту 1
42 Рационал бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру 1
43 Рационал бөлшектерді қосу және азайту 1
44 Рационал бөлшектерді қосу және азайту 1
45 Рационал бөлшектерді қосу және азайтуға жаттығулар 1
46 Бақылау жұмысы 1
47 Рационал бөлшектерді көбейту және бөлу 1
48 Рационал бөлшектерді көбейту және бөлу 1
49 Рационал бөлшектерге амалдар қолдануға жаттығулар 1
50 Рационал бөлшектерді теңбе-теңдікті түрлендіруге қолдану 1
51 Теңбе-теңдікдіктерді дәлелдеу, теңдеулерді шешу 1
52 функциясы және оның қасиеттері 1
53 Бақылау жұмысы 1
54 Жалпылама сабақ 1
V . Жуық мәндер 5
55 Шамаларды өлшеу 1
56 Жуық мәннің абсолютті қателігі 1
57 Жуық санның салыстырмалы қателігінің мәні 1
58 Абсолютті және салыстырмалы қателік 1
59 Санның стандарт түрі. Жуық сандарға амалдар қолдану 1
VI. жиілік және оқиғаның ықтималдылығы 5
60 Кездейсоқ тәжірибе 1
61 Кездейсоқ оқиға 1
62 Кездейсоқ оқиға түрлері 1
63 Кездейсоқ оқиғаның жиілігі мен ықтималдығы 1
64 Бақылау жұмысы 1
VII. Қайталау 4
65 Дәреже, бірмүшелік, көпмүшелік 1
66 Қысқаша көбейту формулалары, алгебралық бөлшектер 1
67 Қорытынды бақылау 1
68 Қорытынды сабақ 1

 

7-сыныпта оқылатын геометрия курсының тақырыптық жоспары

(аптасына 2 сағ., барлығы 68 сағ.)

Авторы: И. Бекпоев, А. Абдиев

 

Материалдардың мазмұны Сағат саны
І. Планиметрияның алғашқы ұғымдары 10
1 Планиметрияның алғашқы ұғымдары, геометриялық фигуралар 1
2 Түзу, сәуле, кесінді. Кесіндінің ұзындығы және қасиеттері. 1
3 Фигуралар теңдігі. Үшбұрышқа тең үшбұрыштың бар болуы 1
4 Бұрыш. Бұрыштың шамасы және оны өлшеу қасиеттері. 1
5 Бұрыштың биссектрисасы және оның қасиеті 1
6 Теорема, оның дәлелдеуі 1
7 Сыбайлас бұрыштар, оның қасиеттері 1
8 Вертикаль бұрыштар, оның қасиеттері 1
9 Есептер шығару 1
10 Бақылау жұмысы 1
ІІ. Үшбұрыштардың теңдігі 25
11 Үшбұрыш және оның тұрлері 1
12 Үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы және биіктігі 1
13 Үшбұрыштар теңдігінің белгілері, І белгісі 1
14 Үшбұрыштар теңдігінің ІІ белгісі 1
15 Үшбұрыштар теңдігінің ІІІ белгісі 1
16 Үшбұрыштар теңдігінің белгілерін пайдаланып, үшбұрыштың белгісіз элементтерін табуға есептер шығару 1
17 Үшбұрыштар теңдігінің белгілерін пайдаланып, есептер шығару 1
18 Үшбұрыштар теңдігінің белгілерін пайдаланып, дәлелдеуге берілген есептер шығару 1
19 Тең бүйірлі үшбұрыш және оның элементтері 1
20 Тең бүйірлі үшбұрыштың қасиеттері 1
21 Тең бүйірлі үшбұрыштың белгілерін пайдаланып есептер шығару 1
22 Тең бүйірлі үшбұрыштың қасиеттерін пайдаланып есептер шығару 1
23 Тең бүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін есептерді дәлелдеуде қолдану 1
24 Бақылау жұмысы 1
25 Есептер шығару 1
26 Салу алгоритмі 1
27 Берілген кесіндіге тең кесінді салу. Берілген бұрышқа тең бұрыш салу 1
28 Кесіндіні қақ бөлу 1
29 Салу есептерін шығару 1
30 Үшбұрыштарды салу 1
31 Перпендикуляр түзулер салу 1
32 Тік бұрышты үшбұрыш салу 1
33 Салу есептерін шығару 1
34 Бақылау жұмысы 1
35 Жалпылама сабақ 1
ІІІ. Үшбұрыштар бұрыштарының қосындысы 18
36 Параллель түзулер 1
37 Параллель мен қиюшылардың арасындағы бұрыш 1
38 Параллель түзулердің қасиеттері 1
39 Есептер шығару 1
40 Түзулердің параллельдік белгілері, І белгі 1
41 Түзулердің параллельдігінің ІІ белгісі, есептер шығару 1
42 Бақылау жұмысы 1
43 Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 1
44 Үшбұрыштың сыртқы бұрышы 1
45 Үшбұрыштыңтың бұрыштарын табуға есептер  шығару 1
46 Есептер шығару 1
47 Тікбұрышты үшбұрыштың теңдігінің белгілері 1
48 Тікбұрышты үшбұрыштың теңдігінің қасиеттері. Дәлелдеуге есептер шығару 1
49 Перпендикуляр,  көлбеу. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық. Параллель түзулер арасындағы қашықтық 1
50 Үшбұрыштардың қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы қатыстар 1
51 Есептер шығару 1
52 Бақылау жұмысы 1
53 Жалпылама сабақ 1
IV. Шеңбер 10
54 Шеңбер, оның элементтері 1
55 Шеңберге іштей сызылған бұрыш 1
56 Ішкі және центрлік бұрыштарға есептер шығару 1
57 Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы 1
58 Екі шеңбердің өзара орналасуы 1
59 Жанама және оның қасиеті 1
60 Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер 1
61 Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер 1
62 Бақылау жұмысы 1
63 Шеңбердің қасиеттеріне есепер шығару 1
V. Қайталау 5
64 Параллель түзулердің қасиеттері, белгілері 1
65 Үшбұрыштың түрлері. Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы 1
66 Үшбұрыштар теңдігінің белгілері 1
67 Қорытынды бақылау жұмысы 1
68 Қорытынды сабақ 1

 

Check Also

Математикадан ҰБТ- ға дайындалуға арналған оқу-әдістемелік құрал.

ХАСИХАН  ЕҢЛІК. Ақмола  облысы,  Бұланды  ауданы Балуан  Шолақ  атындағы мектеп-лицейдің математика  пәні  мұғалімі. Практикумның  мақсаты …

2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.