21.12.2012. Информатика аудандық олимпиада. 8-9 сынып. І-тур.

Енгізу файлының аты / Имя входного файла: A.in
Шығару файлының аты / Имя выходного файла: A.out
Есептің жауабы файлының аты / Имя файла решения задачи: A.{c,cpp,pas}
Уақыт шектеу / Ограничение по времени: 2 секунд
Жадыға шектеу / Ограничение по памяти: 64 мегабайт

A есебі Жұптар

N саннан тұратын тізбек беріледі. Осы сандардың ішінен жұп сандардың қосындысын шығарыңыз

Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында бүтін сан N (1 <= N <= 1000) беріледі. Келесі жолда әрқайсысы  1000-нан кіші немесе тең, оң бүтін N сандар беріледі.

Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

A.in A.out Комментарий
42 1 3 6 8 2+6=8

Задача A Четные
Дается последовательность из N чисел. Выведите сумму четных чисел среди них.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит целое число N (1 <= N <= 1000). В следующей строке задаются N положительных целых чисел, каждая из которых меньше или равно 1000.
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

Паскалда шығаруы:
Шығарған  Күнжақсы Жеткізген. Маңғыстау.

program esepA;
var i,n,s:integer;
a:array[1..1000] of integer;
f1,f2:text;
begin
assign(f1,’a.in’);
reset(f1);
assign(f2,’a.out’);
rewrite(f2);
readln(f1,n);
for i:=1 to n do read(f1,a[i]);
s:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod 2 =0 then s:=s+a[i];
writeln(f2,s);
close(f1);
close(f2);
end.

Осы есепті Жеңіс Шоңбаев былай шығарған: Павлодар.
А. Четные
——————————–
var
n, x ,s,k: Integer;
begin
Assign(input, ‘A.in’);
Reset(input);
assign(output,’A.out’);
rewrite(output);

ReadLn(n);
s := 0;
for k := 1 to n do
begin
read(x);
if (x > 0) and (x mod 2 = 0) then
s := s + x;
end;
writeln(s);
readln
end.

Мен (Жақаев М) былай шығардым: Жамбыл.
(Кіріс-шығыс файлын қоспағанда)
А есебі жұптар
Program juptar_kosyndysy;
uses crt;
var n,i,s:integer;
x:array[1..1000] of integer;
begin
write(‘n = ‘);
read(n);
s:=0;
for i:=1 to n do read(x[i]);
for i:=1 to n do
if x[i] mod 2=0 then s:=s+x[i];
write(‘s = ‘,s);
end.

Енгізу файлының аты / Имя входного файла: B.in
Шығару файлының аты / Имя выходного файла: B.out
Есептің жауабы файлының аты / Имя файла решения задачи: B. {c,cpp,pas}
Уақыт шектеу / Ограничение по времени: 2 секунд
Жадыға шектеу / Ограничение по памяти: 64 мегабайт

B есебі Көңілді цифрлер
S жолы беріледі. Осы жолда кездесетін барлық цифрларды және олардың санын шығарңыз.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында тек цифрлардан тұратын S жолы беріледі (1 <= |S| <= 1000).
Мәліметтерді шығару форматы
Жолда кезедесетін әр цифр үшін оны және ол қанша рет кездесетінін бір бос орынмен бөліп өсу ретімен бір бөлек жолда шығарыңыз.
Мысал / Пример

B.in B.out Комментарий
90109914 0 2
1 2
4 1
9 3

Задача B Веселые цифры
Дается строка S. Нужно вывести все цифры, которые встречаются в ней и их количество.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит состоящую только из цифр строку S, (1 <= |S| <= 1000). Формат выходных данных
Для каждой цифры, которая встречается в строке, выведите в отдельной строке ее и сколько раз она встречается, разделяя ровно одним пробелом, в возрастающем порядке.

Күнжақсы Жеткізген.
program esepB;
var i,s:integer;
c:char;
a:string[26];
f1,f2:text;
begin
assign(f1,’b.in’);
reset(f1);
assign(f2,’b.out’);
rewrite(f2);
a:=’0123456789’;
for i:=1 to 26 do begin
s:=0;
while not eof(f1) do
begin
read(f1,c);
if a[i]=c then s:=s+1;
end;
if s<>0 then writeln(f2,a[i],’ ‘,s);
reset(f1);
end;
close(f1);
close(f2);
end.

Жеңіс Шоңбаев
В. весёлые цифры. 8-9 класс
var
a: array [‘0’..’9′] of integer;
s: string;
c: integer;
k: char;
nf: boolean;
begin
Assign(input, ‘B.in’);
Reset(input);
assign(output,’B.out’);
rewrite(output);
read(s);
for c := 1 to length(s) do inc(a[s[c]]);
for k := ‘0’ to ‘9’ do
if a[k] > 0 then
if nf then
writeln(k, ‘ ‘, a[k])
else begin
writeln(k, ‘ ‘, a[k]);
nf := true;
end;
end.

С есебі Жай сандар
Бүтін N саны беріледі. N-ге дейінгі барлық жай сандардың қосындысын табыңыз. Жай сан 1-ге және өзіне ғана бөлінетін сан.
Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында бір бүтін сан N (1 <= N <= 1000) беріледі.
Мәліметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.

Мысал / Пример

C.in C.out Комментарий
5 10 2+3+5=10

Задача C Простые числа
Задано целое число N. Найдите сумму простых чисел до N. Простое число это число, которое делится только на 1 и на самого себя.
Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит одно целое число N (1 <= N <= 1000).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

Шешуі: Күнжақсы. Маңғыстау.
program esepC;
var n,s:longint;
i,j,k:integer;
f1,f2:text;
begin
assign(f1,’c.in’);
reset(f1);
assign(f2,’c.out’);
rewrite(f2);
readln(f1,n);
s:=0;
for i:=1 to n do begin
k:=1;
for j:=2 to i do
if i mod j=0 then k:=k+1;
if k=2 then s:=s+i;
end;
writeln(f2,s);
close(f1); close(f2);
end.

Жеңіс. Павлодар.
С. Простые числа. 8-9-10-11 класс
var
n,i,j,t,s:longint;
begin
Assign(input, ‘C.in’);
Reset(input);
assign(output,’C.out’);
rewrite(output);
readln(n);
s := 0;
for i := 2 to n do
begin
j := 2;
t:= Round(Sqrt(i));
while (i mod j <> 0) and (j <= t) do Inc(j); if j > t then
Inc(s, i);
end;
WriteLn(s);
end.

Информатиктер,өзіңіз шығарған есеп вариантын осы жерге астынғы жағына жаза беріңіздер.

Check Also

Информатикадан Республикалық олимпиаданың 3 этабының 1 турының В есебінің жауабы 2015 жыл

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласындағы А.Тайманов атындағы №34-мектеп-гимназиясының информатика пәні мұғалімі Мурзагалиева Гүлмира Шұғайқызы Осы …

6 комментариев

 1. Авторы ШҚО Жаннат болу керек.
  Задача C Простые числа
  Задано целое число N. Найдите сумму простых чисел до N. Простое число это число, которое делится только на 1 и на самого себя.
  C Жәй сандар
  Program summaProstyh;
  Var S,j,p,i,A:integer;
  begin
  Read(a);
  For i:=2 to A do
  begin
  p:=1;
  for j:=1 to i do
  if i mod j=0
  then p:=p*j;
  if p=i then
  S:=S+i;
  end;
  Writeln(S)
  End.

 2. Авторы ШҚО Жаннат болу керек.
  Задача C Простые числа
  Задано целое число N. Найдите сумму простых чисел до N. Простое число это число, которое делится только на 1 и на самого себя.
  C Жәй сандар
  Program summaProstyh;
  Var S,j,p,i,A:integer;
  begin
  Read(a);
  For i:=2 to A do
  begin
  p:=1;
  for j:=1 to i do
  if i mod j=0
  then p:=p*j;
  if p=i then
  S:=S+i;
  end;
  Writeln(S)
  End.

 3. Мереке Тулеукожиевич

  І-тур есептері.
  9 класс
  А есебі Буындар
  Ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі, осы сөзде қанша буын бар екенін анықтаңыз. Оңай болу үшін әр буында бір дауысты әріп бар болсын. Ағылшын әліпбиінің әріптері: a, e, o, u, y.
  Мәлметтерді енгізу форматы
  Енгізу файлдың жалғыз жолында ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі. Жол бос емес екеніне және оның ұзындығы 1000-нан аспайтынына кепіл беріледі.
  Мәлметтерді шығару форматы
  Есептің жауабын шығарыңыз.
  Мысал
  A. in A. out Комментарий
  Yondaime 5 Y, o, a, i, e әріптері дауысты және әрқайсысы бөлек буында тұрады

  File Edit Search Run Compile Debug Tools Options
  ╔═[■]═════════════════════════ BUYN.PAS ══════════════════
  ║program esep_a;
  ║var k:char;
  ║a,b,z,d:integer;
  ║begin
  ║assign(input,’A.in’);
  ║reset(input);
  ║assign(output,’A.out’);
  ║rewrite(output);
  ║a:=0;b:=0;z:=0;min:=0;
  ║while not seekeof do
  ║begin
  ║read(k);
  ║case k of
  ║’e’,’u’,’y’,’o’,’a’:begin b:=0;inc(a); inc(min);end;end;
  ║if b=1 then inc(min);
  ║end;
  ║if a>1 then inc(z);
  ║min:=min+z;
  ║write(min,”);
  ║close(input); close(output);
  ║end.

  В есебі Жайға жуық
  Егер сан дәл екі әр түрлі жай санның көбейтіндісі болса, ол сан жайға жуық сан деп аталады. Өсу ретімен есептегенде k-ші жайға жуық санды анықтаңыз
  Мәлметтерді енгізу форматы
  Енгізу файлдың жалғыз жолында жалғыз бүтін сан k (1 <= k <= 100) берілген
  Мәлметтерді шығару форматы
  Есептің жауабын шығарыңыз.
  Мысал
  В.in В.out
  1 6
  2 10

  File Edit Search Run Compile Debug Tools Options
  ╔═[■]════════════════════════════ JAI_juik.PAS ═══════════
  ║program e;
  ║const n=4;
  ║var i,j,s:integer; ort:real ;
  ║a:array[1..n] of integer;
  ║begin
  ║writeln('engiz');
  ║for i:=1 to n do begin
  ║write('b[,i,]=');
  ║readln(a[i]); end;
  ║s:=0; j:=0;
  ║for i:=1 to n do
  ║begin

  ║if a[i] mod 20 then begin s:=s+a[i];j:=j+1 end; end;
  ║if j=0 then writeln(‘jai san jok’)else begin
  ║ort:=s/j;
  ║writeln(‘ari ortasy=’,ort:5:1);end;
  ║readln;
  ║end.

  А есебі. Сандар
  N, M және K бүтін сандары беріледі. Сіз 1-ден N-ге дейінгі M немесе K немесе екі санға да бөлінетін сандардың санын анықтаңыз.
  Мәлметтерді енгізу форматы
  Енгізу файлының жалғыз жолында үш бүтін сан N, M және K ( 1<= N, M, K <= 10^18) беріледі.
  Мәлметтерді шығару форматы
  Есептің жауабын шығарыңыз.
  Мысал / Пример
  Е. in Е. out Комментарий
  15 3 4 7

  Program sandar;
  Var s,l,m,n:longint;
  Begin
  Assign(input,’d.in’); reset(input);
  Assign(output,’d.out’);rewrite(output);
  Readln(n,m,k);
  If n mod m or n mod k then s=0;
  Writeln(s);
  Close(input);close(output);
  end
  паскальда тексерилмеген

 4. Мереке Тулеукожиевич

  І-тур есептері.
  9 класс
  А есебі Буындар
  Ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі, осы сөзде қанша буын бар екенін анықтаңыз. Оңай болу үшін әр буында бір дауысты әріп бар болсын. Ағылшын әліпбиінің әріптері: a, e, o, u, y.
  Мәлметтерді енгізу форматы
  Енгізу файлдың жалғыз жолында ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі. Жол бос емес екеніне және оның ұзындығы 1000-нан аспайтынына кепіл беріледі.
  Мәлметтерді шығару форматы
  Есептің жауабын шығарыңыз.
  Мысал
  A. in A. out Комментарий
  Yondaime 5 Y, o, a, i, e әріптері дауысты және әрқайсысы бөлек буында тұрады

  File Edit Search Run Compile Debug Tools Options
  ╔═[■]═════════════════════════ BUYN.PAS ══════════════════
  ║program esep_a;
  ║var k:char;
  ║a,b,z,d:integer;
  ║begin
  ║assign(input,’A.in’);
  ║reset(input);
  ║assign(output,’A.out’);
  ║rewrite(output);
  ║a:=0;b:=0;z:=0;min:=0;
  ║while not seekeof do
  ║begin
  ║read(k);
  ║case k of
  ║’e’,’u’,’y’,’o’,’a’:begin b:=0;inc(a); inc(min);end;end;
  ║if b=1 then inc(min);
  ║end;
  ║if a>1 then inc(z);
  ║min:=min+z;
  ║write(min,”);
  ║close(input); close(output);
  ║end.

  В есебі Жайға жуық
  Егер сан дәл екі әр түрлі жай санның көбейтіндісі болса, ол сан жайға жуық сан деп аталады. Өсу ретімен есептегенде k-ші жайға жуық санды анықтаңыз
  Мәлметтерді енгізу форматы
  Енгізу файлдың жалғыз жолында жалғыз бүтін сан k (1 <= k <= 100) берілген
  Мәлметтерді шығару форматы
  Есептің жауабын шығарыңыз.
  Мысал
  В.in В.out
  1 6
  2 10

  File Edit Search Run Compile Debug Tools Options
  ╔═[■]════════════════════════════ JAI_juik.PAS ═══════════
  ║program e;
  ║const n=4;
  ║var i,j,s:integer; ort:real ;
  ║a:array[1..n] of integer;
  ║begin
  ║writeln('engiz');
  ║for i:=1 to n do begin
  ║write('b[,i,]=');
  ║readln(a[i]); end;
  ║s:=0; j:=0;
  ║for i:=1 to n do
  ║begin

  ║if a[i] mod 20 then begin s:=s+a[i];j:=j+1 end; end;
  ║if j=0 then writeln(‘jai san jok’)else begin
  ║ort:=s/j;
  ║writeln(‘ari ortasy=’,ort:5:1);end;
  ║readln;
  ║end.

  А есебі. Сандар
  N, M және K бүтін сандары беріледі. Сіз 1-ден N-ге дейінгі M немесе K немесе екі санға да бөлінетін сандардың санын анықтаңыз.
  Мәлметтерді енгізу форматы
  Енгізу файлының жалғыз жолында үш бүтін сан N, M және K ( 1<= N, M, K <= 10^18) беріледі.
  Мәлметтерді шығару форматы
  Есептің жауабын шығарыңыз.
  Мысал / Пример
  Е. in Е. out Комментарий
  15 3 4 7

  Program sandar;
  Var s,l,m,n:longint;
  Begin
  Assign(input,’d.in’); reset(input);
  Assign(output,’d.out’);rewrite(output);
  Readln(n,m,k);
  If n mod m or n mod k then s=0;
  Writeln(s);
  Close(input);close(output);
  end
  паскальда тексерилмеген

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.